Aan ieder Bedrijfshulpverleningsplan dienen Vluchtweg- en Veiligheidsplattegronden te worden toegevoegd. Naast de locaties van de kleine blusmiddelen staan hierin onder andere de (nood)uitgangen, diverse (gas/electra/water)afsluiters en verbandmiddelen aangegeven. Het aantal tekeningen dat aan het Bedrijfshulpverleningsplan moet worden toegevoegd is onder andere afhankelijk van de oppervlakte, hoogte en complexiteit van de locatie. Belangrijk hierbij is, dat alle eerder genoemde zaken – welke op de plattegrond staan aangegeven – goed zichtbaar zijn.

De Vluchtweg- en Veiligheidsplattegronden kunnen tevens gebruikt worden als basis voor informatiepanelen. Deze panelen vertellen de lezer welke handelingen hij/zij moet verrichten in geval van een calamiteit. Hierbij  valt te denken aan overzichtsplattegronden in een centrale hal, of aan panelen voor op de werkplek(ken). Als opdrachtgever kunt u uw wensen met betrekking tot de diverse Vluchtweg- en Veiligheidsplattegronden aangeven, uiteraard binnen de grenzen van de veiligheid. arbo match voorziet u hierin van advies. Zo is het mogelijk dat u onder andere het volgende op uw Vluchtweg- en Veiligheidsplattegronden wilt vermelden:

-    Een deelplattegrond met aanwijzingen zoals ‘u bevindt zich hier’;
-    Een korte taakomschrijving voor op de werkplek;
-    Het vermelden van interne alarmnummers.

Bij opzetten van de Bedrijfshulpverleningsorganisatie is het ontruimingsplan van groot belang. Het ontruimingsplan bevat een omschrijving van de uit te voeren taken in geval van calamiteiten binnen uw organisatie. Het doel van het ontruimingsplan is het waarborgen van de veiligheid van gasten/bezoekers, klanten, leveranciers en medewerkers. Het ontruimingsplan is onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Het bedrijfsnoodplan verschaft duidelijkheid over het pand en de inrichting daarvan; met name de veiligheid, hoe te handelen bij ongevallen, brand, bommeldingen en/of agressie staat hierin uitvoerig beschreven.

arbo match benadrukt vanuit haar visie dat een Ontruimingsplan geen lijvig boekwerk moet zijn, maar een beknopt overzicht moet vormen van de handelingen die eventueel verricht zouden kunnen/moeten worden, mochten calamiteiten zich voordoen.

Een Bedrijfshulpverleningsplan moet daarentegen alle aanwezige materialen, middelen, gereedschappen en personen in kaart brengen, die ten behoeve van de veiligheid van het pand, aanwezig zijn.

arbo match levert al jarenlang Ontruiming- en Bedrijfshulpverleningsplannen die aan de gestelde normen voldoen, met een inhoud welke de kritische toets van de brandweer kan doorstaan. Onze medewerkers weten waar ze het over hebben en verwerken op een praktische manier uw theoretische problemen.

Naast het opleiden van BHV’ers, dienen ook de overige aanwezige personeelsleden op de hoogte gesteld te worden van de op de locatie geldende regels, richtlijnen, afspraken en procedures. arbo match informeert deze medewerkers graag tijdens een presentatie over deze belangrijke zaken. Dit biedt medewerkers de kans op vragen te stellen en (belangrijke) opmerkingen te plaatsen, die direct door arbo match kunnen worden beantwoord en/of behandeld. De presentatie zal ongeveer 1 uur in beslag nemen.

Alle medewerkers binnen uw organisatie of instelling dienen op de hoogte gesteld te worden van datgene wat van hen verwacht wordt, wanneer zij geen functie uitoefenen tijdens calamiteiten zoals brand en/of ongevallen. Deze medewerkers moeten weten bij wie zij binnen de organisatie terecht kunnen voor vragen en/of advies. Verder moeten deze medewerkers weten wat zij moeten doen of laten bij het afgaan van een akoestisch en optisch signaal. Deze vereisten worden op deskundige wijze, in korte tijd bijgebracht. In deze presentatie worden alle veiligheidsaspecten en handelingen naar voren gehaald, die nodig zijn om een snelle ontvluchting mogelijk te maken.

arbo match benadrukt dat niet alleen de training van BHV’ers belangrijk is, maar ook de overige medewerkers moeten op de hoogte zijn van hoe zij bij kunnen dragen aan een veilige, doeltreffende en snelle ontruiming van de in het pand aanwezige personen. De volgende onderwerpen worden in ieder geval meegenomen in de presentatie:

-    Wat staat er in het ontruimingsplan?
-    Wie zijn de Bedrijfshulpverleners/ ontruimer?
-    Wat kun je van de Bedrijfshulpverleners/ontruimer verwachten?
-    Hoe snel kan een brand zich ontwikkelen?
-    Welke blusmiddelen zijn er binnen de organisatie aanwezig en hoe werken deze?
-    Welke verantwoording hebben de medewerkers?
-    Gedrag van mensen bij een brand en/of ongeval.

In overleg met u als opdrachtgever, stelt arbo match een definitief programma op van gegevens die worden behandeld tijdens deze presentatie.

Alle betrokkenen van een organisatie of instelling dienen bij te dragen aan de (eigen) gezondheid, de veiligheid en het welzijn binnen deze organisatie of instelling. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)  heeft iedere gemeente de bevoegdheid voorschriften vast te stellen, voor het zo snel en adequaat mogelijk alarmeren van bedreigde personen en het ontruimen van panden. Zowel de Gebruiksvoorschriften Gebruiker (van een pand) als het Inzetplan Brandweer kan in deze voorschriften zijn opgenomen. Iedere organisatie is tevens verplicht elk jaar een ontruimingsoefening te houden. arbo match organiseert en ondersteunt op basis van haar eigen expertise in de uitvoering van ontruimingsoefeningen. Dit houdt in dat arbo match situaties inschat en per oefening de moeilijkheidsgraad en locatie binnen de organisatie aanwijst.

Ontruimingsoefeningen hebben een verplicht karakter, en men moet ze toch minimaal 1 maal per jaar doen. Een ontruimingsplan mag geen 'dood' document zijn dat in de kast ligt, maar moet getest worden op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid. De doelstellingen van een ontruimingsplan zijn altijd gericht op het verkleinen van de kans op slachtoffers en onnodige verdere schade naar aanleiding van calamiteiten. Door regelmatig het ontruimingsplan te oefenen/ trainen verschaft uw organisatie zich van de zekerheid dat iedereen die een taak heeft tijdens ontruimingen, en precies weet hoe te handelen bij calamiteiten. Het ontruimingsplan bevat namelijk de taken die voor diverse medewerkers in de functie van Bedrijfshulpverlener, Hoofd Bedrijfshulpverlener, Ploegleider/Coördinator Bedrijfshulpverlener en/of EHBO’er gelden. Tijdens de oefeningen worden de betreffende medewerkers getoetst op de uitvoering van hun taken.

Iedere ontruimingsoefening is zinvol. Het is van belang dat de moeilijkheidsgraad van de oefeningen, is afgestemd op het kennisniveau van de aanwezige gebruikers van een pand en de medewerkers die een rol vervullen tijdens deze oefeningen. Het heeft geen zin om als eerste oefening het gehele pand onder de rook te zetten en 18 slachtoffers te plaatsen. Laat in eerste instantie de aanwezige personen wennen aan het feit dat er ontruimd dient te worden, waar de (nood)uitgangen en opvanglocatie zich bevinden en welke extra taken er eventueel verricht dienen te worden.

arbo match benadrukt het belang van het vaststellen van een traject van oefeningen, waarbij sprake is van een oplopende moeilijkheidsgraad. Dit traject wordt, in overleg met u, door arbo match vastgesteld. De aanwezige personen zullen zich hierdoor zekerder voelen ten tijde van een ontruiming, aangezien duidelijk is wat van hen verwacht wordt. Door de jaarlijkse herhalingsopleidingen voor de BHV’er te volgen, traint arbo match deze mensen om alle aanwezige personeelsleden en bezoekers snel en effectief het pand te (helpen) verlaten. Uiteraard bestaat de mogelijkheid oefeningen uit te breiden door inzet van rookmachines, knetterboxen, LOTUS-slachtoffers (LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) en figuranten.

Doelgroep:
Alle Bedrijfshulpverleners.

Toelatingseis:
De bij de ontruimingsoefening betrokken medewerkers dienen minimaal in het bezit te zijn van het diploma Bedrijfshulpverlener Basis.

Doelstelling:
In staat zijn op systematische en doeltreffende wijze het pand te ontruimen en schade te beperken door een beginnende brand te blussen.

Deelnemers:
De medewerkers, klanten, leveranciers, bezoekers en/of (mogelijk) bewoners van het betreffende pand.

Inhoud:
Het Bedrijfsnoodplan dient als leidraad voor de ontruimingoefeningen.

Duur:
Variërend van een paar uur tot een dagdeel, op basis van de grootte van de ontruimingsoefeningen.

Tijden:
arbo match overlegt met u over het tijdstip waarop de ontruimingsoefening wordt uitgevoerd.

Locatie:
De organisatie of instelling vormt de locatie voor de uitvoering van de ontruimingsoefening(en). Op deze manier wordt het Bedrijfsnoodplan ten volste geoefend/getraind.

Evaluatie:
De ontruimingsoefening wordt na afloop direct besproken met de betrokken Bedrijfshulpverleners. Vragen en opmerkingen die zij hebben, kunnen hierdoor direct voorzien worden van een praktisch antwoord en praktische oplossingen. De ontruimingsoefening en de diverse leermomenten worden, gezamenlijk met bruikbare adviezen, in een verslag vastgelegd. Dit rapport wordt u vervolgens toegestuurd.
       
Deelnemers:
De medewerkers, klanten, leveranciers, bezoekers en/of (mogelijk) bewoners van het betreffende pand.